اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

یونسیه

دروغ های «شهرستانی» در کتاب «الملل و النحل»

الملل و النحل «1»این کتاب هر چند در بی منطقی مانند الفصل نیست ولی درفرازهای آن نسبت های مجعول، آراء ساختگی، و دروغهای فراوانی وجود دارد که خواننده نمی تواند آنها را نادیده بگیرد برای نمونه: 1- گوید: «هشام بن...