logo-samandehi

تشویق مردم به جنگ با معاویه از طرف سعید بن قیس

در نطق سعید بن قیس چنین آمده است “: به خدائی که بینای بندگان است سوگند که اگر فرمانده ما حبشی یی می بود وجود هفتاد مجاهد بدری برایمان کفایت مینمود، حال آنکه رئیس و فرماندهمان پسر عموی پیامبرمان است بدری یی راستینکه از کودکی نماز خوانده و با پیامبرتان در بزرگی جهاد کرده است و معاویه اسیری است که بند اسارت از اوبرداشته و آزادشکرده اند و فرزند آزاد شده ای است. هان! او سبکسران را گمراه کرده و به آتش دوزخ کشانده است و ننگ را به آنها میراث داده است و خدا آنها را به ذلت و حقارت در خواهد آورد. هان! شما فردا با دشمنتان برخورد خواهید داشت، بنابر این شما را به خداترسی وپرهیزگاری و کوشش وقاطعیت و راست روی و مقاومت می خوانم، زیرا خدا با مقاومت کنندگان است. هان شما با کشتن آنهارستگار می شوید و پیروز و آنها با کشتن شما به بدبختی در خواهند افتاد. بخدا سوگندهر مردی از شما که مردی از آنها را بکشد خدا قطعا او را به بهشت های عدن در خواهد آورد و مقتول را به آتشی گدازان می اندازد که از آنها جدائی نمی پذیرد وآنها را در آنچسبیده اند “.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 232 و 233
رفتن به بالا