logo-samandehi

قبه اختصاصی ابوبکر در اعلیٰ علّیّین

از براء به طور مرفوع آمده است: خداوند برای ابی بکر در اعلی علیین، قبه ای از یاقوت سفید که با قدرت الهی آویخته است اتخاذ کرده که در آن بادهای رحمت، نفوذ و حلول کرده است. و برای آن چهار هزار در است که هر گاه ابوبکر مشتاق لقای خدا باشد یکی از آن درها باز می شود و از آن رهگذر به خدا می نگرد!!!.

این حدیث از موضوعات محمد بن عبد الله ابی بکر اشنانی است. خطیب در تاریخش جلد 5 صفحه 441 گفته است: کسی که این حدیث را بر مثل این اسناد ترکیب کرده، چنین کسی از دور انداختن حشمت الهی و جرات بر کذب چیزی فرو گذار نکرده است و از خذلان و خواری بخدا پناه می بریم و از او میخواهیم که ما را از گزند و وسوسه شیطان، مصون و محروس بدار که او ولی اینکار و قادر بر آن است. و در صفحه 442 گفته است: اشنانی چیزی را که خوب نمی توانسته بسازد، وضع می کرده است نهایت آنکه (خدا داناتر است) اسناد صحیحه را، از بعضی کتابها گرفته و بر طبق آنها این مصیبت ها را پدید آورده، و این مطالب را بافته و ترکیب کرده است. و در جلد 9 صفحه 445 نیز آن را از طریق احمد بن عبد الله ذراع آورده و گفته است: این حدیث باطل است و نادرستی آن از ناحیه ذراع است آورده و گفته است: و اوست که آن را ساخته است البته خدا داناتر است و ذهبی آن را در میزان الاعتدال، از بافته های ابو بکر اشنانی شمرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 483

رفتن به بالا